TrusTool

Privacyverklaring TrusTool B.V.

De bescherming van uw persoonsgegevens en privacy is voor ons belangrijk. In dit privacybeleid wordt onder meer beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welk doel wij deze gegevens verwerken en welke rechten u heeft. Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), de bijbehorende Nederlandse uitvoeringswet AVG en andere regelgeving.

 

1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens is:
TrusTool B.V.
Gooilandseweg 14
1406 LL Bussum
www.trustool.nl
KvK inschrijfnummer: 89206320.

Indien u vragen heeft over de verwerking van de persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@trustool.nl of telefoonnummer 085- 4001406.

 

2. Welke gegevens verwerken we, voor welk doel en grondslag?

Wij verwerken in aantal situaties persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u TrusTool bestelt of als u contact met ons opneemt voor de ontvangst van informatie of een demo. Hieronder beschrijven wij kort de situaties waarin wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden en op welke grondslag.

Gegevens van onze klanten

Indien u onze product en diensten bestelt verwerken wij uw bedrijfsgegevens en gegevens van de contactpersoon en/of vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld naam- en adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer, BTW nummer, bankrekeningnummer etc.. Wij gebruiken deze persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten, waaronder de facturering van ons product en diensten, en voor de nakoming van verplichtingen uit de wet- en regelgeving.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is de noodzaak (i) voor de uitvoering van de overeenkomst met onze klant en (ii) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten.

Gegevens van andere zakelijke relaties

Indien u via onze website of op een andere wijze contact met ons opneemt, bijvoorbeeld voor een aanvraag voor een demo of informatie, verwerken wij de door u verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld uw naam, e-mail adres en/of telefoonnummer. Wij verwerken deze gegevens om de door u gevraagde informatie te verstrekken, uw vragen te beantwoorden en om u te informeren over de ontwikkelingen binnen ons bedrijf, de TrusTool en onze diensten.

Wij verwerken ook persoonsgegevens van andere zakelijke partners, bijvoorbeeld leveranciers, adviseurs, vertrouwenspersonen etc.. Deze gegevens verwerken wij bijvoorbeeld voor de uitvoering van onze overeenkomst met de betreffende partners en/of om onze partners op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen ons bedrijf, de TrusTool en onze diensten.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking van de persoonsgegevens is de noodzaak (i) voor de uitvoering van de overeenkomst met onze leveranciers/partners en/of (ii) voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen op het gebied van relatiebeheer en marketing.

(e-mail) nieuwsbrieven

Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven sturen wij u met enige regelmaat onze e-mail nieuwsbrief met informatie over ontwikkelingen binnen ons bedrijf, de TrusTool en onze diensten. Wij verwerken  hiervoor uw naam en e-mailadres. Uiteraard heeft u altijd de mogelijkheid om u uit te schrijven. Dit kan bijvoorbeeld via de afmeldlink in de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar het e-mailadres info@trustool.nl.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is de noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen op het gebied van marketing.

 

3. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

We verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt. Indien we de persoonsgegevens niet meer nodig hebben zullen we de persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij wij op grond van de wet (bijvoorbeeld belastingwetgeving) of op grond van een wettelijke bewijsplicht gedwongen zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dergelijke gevallen zullen uitsluitend de persoonsgegevens die specifiek voor dat doel noodzakelijk zijn gedurende de van toepassing zijnde bewaartermijn bewaard blijven.

 

4. Verstrekken aan derden (verwerkers)

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe op grond van een wettelijke verplichting zijn gehouden.

Verwerkers

Voor de hosting van onze website, de afwikkeling van uw betaling, het verzenden van e-mail nieuwsbrieven of het leveren van andere diensten die verband houden met bijvoorbeeld uw bestelling, kunnen wij andere dienstverleners inschakelen. Deze dienstverleners (zogenaamde ‘verwerkers’) verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht. Met deze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de AVG en dit privacybeleid na te leven.

Voor vragen over deze verwerkers kunt u een mail sturen naar info@trustool.nl.

 

5. Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat persoonsgegevens worden gestolen, verloren gaan of op een andere wijze onrechtmatig worden gebruikt, een en ander in overeenstemming met artikel  32 AVG. Wij hebben onder meer een beheersysteem voor gegevensbeveiliging opgezet.

De persoonsgegevens worden binnen de EER (Europese Economische Ruimten (EER) opgeslagen en verwerkt en blijven dus binnen de EER. Indien in de toekomst een verwerker (bijvoorbeeld de hostingprovider) onverhoopt persoonsgegevens in een land buiten de EER verwerkt, dan dragen wij er zorg voor dat wordt voldaan aan hetgeen is bepaald in hoofdstuk V van de AVG. Dat betekent bijvoorbeeld dat het land een passend beschermingsniveau waarborgt (artikel 45 AVG) of dat de doorgifte plaats vindt op basis van passende waarborgen (artikel 46).

Voor vragen over de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@trustool.nl.

 

6. Uitoefening van uw rechten

In overeenstemming met hoofdstuk III van de AVG, heeft u het recht om (i) bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, (ii) uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te wissen of te ontvangen, (iii) informatie te verkrijgen over onze verwerking van uw persoonsgegevens,  (iv) de gegevensverwerking te beperken en de gegevens overgedragen te krijgen.

Verzoeken voor bijvoorbeeld het inzien, wijzigen, verwijderen of ontvangen van uw persoonsgegevens of andere vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten aan info@trustool.nl.

Indien we uw verzoek onverhoopt niet kunnen inwilligen zullen we dat altijd nader uitleggen. Indien u uw persoonsgegevens van ons wilt ontvangen, en we zijn akkoord, dan zullen we deze persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm aan u of een door u aangewezen andere partij overdragen.

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens kunt eveneens contact opnemen met ons via office@parkeradvocaten.nl. Naar aanleiding van uw bezwaar zullen we persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij op grond van dwingende gerechtvaardigde gronden of een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn de betreffende persoonsgegevens te bewaren. In dat laatste geval zullen wij u hiervan op de hoogte brengen en onze afweging toelichten.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of uw verzoeken behandelen, kunt u eveneens contact opnemen met ons via info@trustool.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

 

7. Cookies

Onze website maakt gebruik van functionele en noodzakelijke cookies. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt om de taal van de website in te stellen en de basisfuncties, zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website, aan te bieden. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren. De cookies verwerken geen persoonsgegevens.

 

8. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Indien wij wijzigingen aanbrengen zullen wij de gewijzigde versie op de website of per e-mail bekend maken. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken. Indien u het niet eens bent met de wijzigingen, kunt u ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.

Januari 2024

Expertise en praktijkervaring

TrusTool is een initiatief van Dorianne Broekman. Al meer dan 30 jaar is zij werkzaam als advocaat arbeidsrecht. In deze rol heeft ze veel te maken met situaties waarin ongewenste omgangsvormen, misstanden en/of een onveilige (werk)cultuur worden ervaren. Zo’n situatie kent eigenlijk alleen maar verliezers. Dat wil zij graag voorkomen. Als gecertificeerd vertrouwenspersoon levert ze daarom haar eigen bijdrage aan een veilige en integere organisatiecultuur. TrusTool is door haar ontwikkeld om de rol van vertrouwenspersonen verder te professionaliseren.

Dorianne Broekman

Als vertrouwenspersoon liep ik er tegenaan dat werknemers vaak een vertrouwenspersoon moeten benaderen via een e-mailadres van het bedrijf. Maar waar blijft dan die e-mail? Wie ziet die e-mail? Waar slaat een vertrouwenspersoon de gegevens van de meldingen op? Ook sprak ik (coördinerend) vertrouwenspersonen die veel tijd kwijt zijn met rapportages. Dat kan makkelijker dacht ik. En zo is het idee van TrusTool ontstaan. Vanuit de praktijk.

TrusTool is dé digitale oplossing voor vertrouwenspersonen

Geïnteresseerd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?

Meer services van TrusTool

Het team achter TrusTool zijn experts op het gebied van (klachten)reglementen, gedragscodes en klokkenluidersregelingen. Ze hebben veelal een juridische achtergrond en zijn op de hoogte van actuele wet- en regelgeving. Deze expertise zetten we graag in om het meldproces binnen bedrijven, sportverenigingen, scholen en zorginstellingen zo goed mogelijk in te richten. Indien gewenst kunnen we ook vertrouwenspersonen leveren.

Klantervaringen