TrusTool

Wet bescherming
klokkenluiders

De Wet bescherming klokkenluiders is op 18 februari 2023 in werking getreden. Deze wet vervangt de oude Wet Huis voor Klokkenluiders. De nieuwe wet komt voort uit een Europese richtlijn die beoogt klokkenluiders beter te beschermen. De wet is van toepassing voor organisaties met minstens 50 werkzame personen. Hiervoor zijn uitzonderingen, o.a. organisaties op het gebied van financiële diensten.

Heb je als werkgever 50 of meer werkzame personen, dan moet je een interne meldprocedure hebben. De nieuwe wet stelt strengere eisen aan de meldprocedure.

Wat moet er in de interne meldprocedure staan?

 • De wijze waarop met de interne melding wordt omgegaan.
 • Wanneer sprake is van een vermoeden van een misstand – met inachtneming van de definities daarvan in (het voorstel voor) de Wet bescherming klokkenluiders.
 • De wijze waarop een werknemer in ieder geval kan melden: schriftelijk, mondeling via de telefoon of een ander spraakberichtsysteem of op zijn verzoek binnen een redelijke termijn door een gesprek op locatie.
 • Bij welke daartoe aangewezen onafhankelijke functionaris of functionarissen kan worden gemeld (kan ook extern belegd worden).
 • Welke functionarissen zorgvuldige opvolging kunnen geven aan de melding.
 • De mogelijkheid voor de werknemer om een adviseur in vertrouwen te raadplegen.
 • Een melder krijgt binnen zeven dagen na ontvangst van een melding een ontvangstbevestiging. 
 • Binnen een redelijke termijn van maximaal drie maanden na verzending van de ontvangstbevestiging wordt aan de melder informatie verstrekt over de beoordeling en (zover van toepassing) de opvolging van de melding.
 • De werkgever kan er verder voor kiezen om de interne meldprocedure kan ook open te stellen voor personen die geen werknemer zijn, maar anderszins werkgerelateerde activiteiten verrichten (bijvoorbeeld oud-werknemers, zzp’ers, aandeelhouders, klanten).

Dus wat moet je als werkgever doen?

 • De werkgever moet een kanaal inrichten waar meldingen kunnen worden ontvangen waarin de vertrouwelijkheid van de identiteit van de melder en van betrokken derden worden geborgd en dat alleen toegankelijk is voor daartoe gemachtigde personeelsleden (dat vereist de AVG).
 • De werkgever moet aan zijn werknemers schriftelijk of elektronisch informatie verstrekken over:
  • de interne meldprocedure;
  • de wijze waarop een vermoeden van een misstand extern kan worden gemeld;
  • de rechtsbescherming van een werknemer bij het melden van vermoeden van een misstand.
 • De werkgever moet zorgen voor instemming van de ondernemingsraad, cao-partijen, personeelsvertegenwoordiging of werknemers voor de meldprocedure.
 • Registratie van meldingen van vermoedens van misstanden in een daarvoor ingericht register.
 • Meldingen die telefonisch of in een gesprek op locatie worden gedaan, registreren door opname van het gesprek in een duurzame en opvraagbare vorm (met voorafgaande instemming van de melder) of een volledige en nauwkeurige schriftelijke weergave van het gesprek.
 • Geheimhouding van de identiteitsgegevens van de melder.

In de toekomst wordt anoniem melden verplicht. Deze wettelijke verplichting is voorlopig nog uitgesteld.

Hoe kan TrusTool jouw organisatie helpen?

Wij kunnen helpen bij het opstellen, inrichten en opstellen van de totale interne meldprocedure. TrusTool kan worden ingezet als meldkanaal om de meldingen op te vangen en de ontvangstbevestiging te versturen. Eventueel na een gesprek met de melder kan de melding worden doorgezet naar de aangewezen functionaris voor verder onderzoek en behandeling.

Wanneer moet een organisatie aan de Wet bescherming klokkenluiders voldoen?

Een werkgever met 250 of meer werknemers moet nu al aan de nieuwe wet voldoen Werkgevers met meer dan 50 maar minder dan 250 werknemers hebben tot 17 december 2023 de tijd om een nieuwe interne meldprocedure in te richten.

Meer weten?

Neem vooral contact met ons op. Andere relevante websites met meer informatie zijn: www.wetbeschermingklokkenluiders.nl
www.huisvoorklokkenluiders.nl