TrusTool

Kosteloze Rechtsbijstand en Mediation vanaf 1 februari 2024 voor klokkenluiders

Per 1 februari 2024 is een subsidieregeling van kracht voor de kosten van rechtsbijstand en mediation bij een vermoeden van een misstand volgens de Wet Bescherming Klokkenluiders. Dit houdt in dat een rechtzoekende gratis hulp kan krijgen. Anders dan in andere gevallen van gefinancierde rechtshulp geldt er geen inkomens- of vermogenstoets. Dus iedereen kan hiervoor in aanmerking komen.
Het is echter niet zo dat dit betekent dat de hulp van iedere advocaat of mediator vergoed wordt.
De betreffende advocaat en mediator moeten ingeschreven staan in het register voor de Raad voor Rechtsbijstand. Bovendien moeten zij aan specialisatie-vereisten voldoen.

Wie zijn de rechtzoekenden die hiervoor in aanmerking kunnen komen?

  • een melder als bedoeld in de Wet Bescherming Klokkenluiders die in de context van zijn werkgerelateerde activiteiten voornemens is een melding te doen van een vermoeden van een misstand;
  • degene die een melder bijstaat, dat kan bijvoorbeeld zijn een vertrouwenspersoon of vakbondsvertegenwoordiger;
  • een betrokken derde, daar wordt onder verstaan een persoon die in de werkgerelateerde context verbonden is met de melder.

Procedure
Een rechtzoekende kan pas aanspraak maken op de subsidieregeling na een verkregen verwijzing door het Huis van de Klokkenluiders.
Bij dit onderdeel van het Huis kan iedereen gratis advies inwinnen. Maar deze afdeling richt zich verder niet op individuele belangenbehartiging. Het Huis van de Klokkenluiders kan een verwijzing geven naar de Raad voor Rechtsbijstand als juridische bijstand nodig wordt geacht. Dit  kan onder meer het geval zijn indien mogelijk sprake is van benadeling of aansprakelijkstelling.

Doel
De Wet Bescherming Klokkenluiders heeft als doel melders van een mogelijke misstand beter te beschermen. Deze subsidieregeling moet daar ook aan bijdragen. Deze regeling is ook in het leven geroepen om de meldingsbereidheid te vergroten en bij te dragen aan de-escalering van mogelijke conflicten tussen een werkgever en melder.